جدول کامل حقوق و مزایا در سال 97
پس از مصوبه اخیر شورای عالی کار و تعیین حداقل دستمزد 1 میلیون و 114 هزار تومانی مشمولان قانون کار در سال آینده، جدول کامل حقوق و مزایا شامل سنوات، عیدی پایان سال، حق اولاد، حداقل مزد روزانه، حق بن، حق مسکن، اضافه کاری، معافیت مالیاتی و … نیز مشخص شد.
از ابتدای فروردین ماه سال 1397، حقوق و مزایای بیش از 13 میلیون شاغل مشمول قانون کار کشور طبق مصوبه اخیر شورای عالی کار اعمال خواهد شد. از مهم ترین تغییرات افزایش حداقل مزد ماهیانه کارگران از 930 هزار تومان به 1 میلیون و114 هزار تومان است.
مصوبه جدید شورای عالی کار طی روزهای آینده از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای اجرا از ابتدای سال 1397 به واحدهای مشمول قانون کار کشور ابلاغ و کارفرمایان موظف خواهند بود از فروردین ماه طبق تغییرات جدید در جداول حقوق و مزایای کارگران، پرداخت ها را انجام دهند.

ردیف حقوق و مزایا روزانه (ریال) ماهانه (ریال)
1 پایه حقوق (بامبنای ۳۰ روزه) 371,352  11,140,573
2 کمک هزینه مسکن 13,333 400,000 
3 مزد سنوات 17,000 510,000 
4 کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار (حق بن کارگری) 36,667 1,100,000 
5 کمک عائله مندی یک فرزند (سه برابر حداقل دستمزد روزانه) 37,135 1,114,057
6 عیدی و پاداش 61,892 1,856,762 
7 مزایای پایان کار (سنوات خدمت) 30,946 928,381 
8 مرخصی (بابت یک ماه در سال) 421,352 12,640,573 
9 حق شیفت ۱۰%- در ازای ۳۰ روز شیفت صبح و عصر 37,135 1,114,057
10 حق شیفت ۱۵%- در ازای ۳۰ روز شیفت صبح – عصر – شب 55,703  1,671,086 
11 حق شیفت ۲۲.۵%- در ازای ۳۰ روز شیفت صبح و شب یا عصر و شب  83,554 2,506,629 
12 حق شیفت ۳۵%- در ازای ۳۰ روز شیفت شب ثابت (۲۲ شب تا ۶ صبح) 129,973  3,899,201 
13 سقف معافیت مالیاتی پایه **  23,000,000 
14 حقوق یک ساعت کار عادی با مبندای حداقل دستمزد 50,662   
15 مبلغ یک ساعت اضافه کاری با مبنای حداقل دستمزد 70,927   

حداقل عیدی سال 22,281,146
حداکثر عیدی سال 33,421,719

  • پایه سنوات در صورت داشتن یک سال سابقه کار و یا گذشت یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتی در کارگاه مربوطه روزانه 17,000 ریال (ماهانه 510,000 ریال) پرداخت و جزو مزد ثابت خواهد بود، در صورتیکه تسویه حساب سالیانه شده باشد نیز تعلق خواهد گرفت.
  • کمک عائله مندی در صورت داشتن دو سال (720 روز) سابقه بیمه مشروط به اینکه سن فرزندان از 18 سال کمتر و یا منحصراً به تحصیل اشتغال داشته باشند و یا در اثر بیماری یا نقص عضو طبق گواهی کمیسون پزشکی موضوع ماده 91 این قانون قادر به کار نباشند. ( ماده 86 قانون تامین اجتماعی)
  • ماخذ محاسبه ریالی مبلغ یک ساعت اضافه کار، عیدی، سنوات، پاداش افزایش تولید، فوق العاده ماموریت در کارگاه هایی که فاقد طرح طبقه بندی مشاغل می باشند مزد ثابت می باشد. (ماده 36 قانون کار : مزد ثابت مجموع مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل)
  • سایر سطوح مزدی از اول سال 97 به ماخذ روزانه ( حداقل دستمزد) 10.4% به اضافه روزانه 28.208 ریال افزایش می یابد. فرمول ذیل:

مزد روزانه سال 1397 = 28.208+ (104.1* آخرین مزد روزانه سال 96)

  • نحوه محاسبه افزایش مزد سنوات سال گذشته : {مزد سنوات سال 97 =17000+ (1.104* مزد سنوات سالهای گذشته)}

کارگاه های دارای طبقه بندی مشاغل نیز مطابق جدول ذیل معادل گروه شغلی پایه سنوات تخصیص خواهد یافت.

 

گروه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
پایه سنوات 1700 17200 17400 17600 17800 18000 18200 18400 18600 18800
گروه 19000 19400 19800 20200 20600 21000 21400 21800 22200 22600
 پایه سنوات 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

با توجه به اینکه در ماده 56 قانون کار در نوبت کاری علاوه بر مزد درصدهای تعیین شده به عنوان فوق العاده نوبت کاری ذکر گردیده و منظور از مزد صراحتاً مشخص نمی باشد( حداقل مزد قانون کار یا مزد ثابت ماهانه کارگر) ملاک عمل مزد ثابت ماهانه کارگر خواهد بود.