طرح ملی کارورزی

ماده ۱ کارورزی
در این آیین نامه اصطلاحات و تعاریف در معانی مشروحه ذیل بکار می رود:

 • دانش آموخته دانشگاهی

فارغ التحصیل دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی داخل و خارج از کشور که مدرک تحصیلی وی مورد تایید وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و یا وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی می باشد

 • کارورز

به فرد دانش آموخته دانشگاهی بیکار اطلاق میشود که بر اساس این آیین نامه و در چهارچوب استاندارد های آموزشی مصوب نسبت به فراگرفتن مهارت یا ارتقاء آن در واحد پذیرنده مبادرت می نماید

 • کاریابی 

کارورز می بایست حداقل 3ماه در کاریابی ثبت نام داشته باشد.

 • دوره کارورزی

دوره زمانی معینی است که طی آن کارورز نسبت به، تبادل دانش، کسب تجربه و ارتقاء مهارت در واحد پذیرنده طبق استانداردهای آموزشی مصوب اقدام می نماید.

 • واحد پذیرنده

نگاه اقتصادی متعلق به بخش خصوصی یا تعاونی است که مجوز آموزش مهارت از سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشوردریافت داشته و کارورز در آن به گذراندن دوره کارورزی اقدام می نماید.

 • دستگاه ناظر

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می باشد که مسئولیت نظارت بر اجرای صحیح این آیین نامه و دستور العمل های مربوط را بر عهده دارد.

 • ناظر استانی

ناظر استانی ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانها می باشند.

 • کمک هزینه کارورزی

وجهی است که تحت عنوان کمک هزینه آموزشی در فواصل زمانی معین به کارورز پرداخت میشود.

 • سامانه کارورزی

karvarzi.mcls.gov.ir

ماده ۲ کارورزی
اهداف اجرای این طرح عبارتند از:

 1. افزایش قابلیت جذب و اشتغال دانش آموختگان از طریق انتقال مهارت، تجربه در محیط کار
 2. فراهم ساختن زمینه انتقال دانش از دانش آموخته به بنگاه اقتصادی
 3. ایجاد انگیزه کارآفرینی و کسب و کار در دانش آموختگان
 4. ارتقاء اخلاق و صلاحیت حرفه ای دانش آموختگان

دامنه پوشش
شرایط کارورز


ماده 3 کارورزی
دانش آموخته بیکار برای برخورداری از مزایای طرح باید دارای شرایط زیر باشد:
1. حداکثر ۲۷ سال سن برای مقطع تحصیلی کاردانی، ۳۰ سال برای مقطع تحصیلی کارشناسی، ۳۳ سال برای مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد و ۳۷ سال برای مقطع تحصیلی دکتری
تبصره ۱: در مورد دانش آموختگان دانشگاهی بیکاری که دوره خدمت نظام وظیفه را گذرانده اند طول دوره خدمت نظام وظیفه به حداکثر سن این بند اضافه می شود
تبصره۲ : به حداکثر سن ایثارگران و افراد تحت پوشش سازمانهای حمایتی موضوع این بند، ۵ سال اضافه میگردد.
2. ثبت نام در سامانه مربوط
3. سپری شدن حداقل ۶ ماه و حد اکثر ۳ سال از تاریخ اخذ مدرک دانشگاهی
تبصره ۳ : مدت انجام خدمت سربازی پس از اخذ مدرک دانشگاهی به حداکثر زمان فوق اضافه میشود.
4. دارا بودن کارت پایان خدمت یا معافیت
5. عدم سابقه شرکت در دوره کارورزی
تبصره ۴ : کارورزانی که ظرف مدت سه ماه از شروع دوره، انصراف کتبی خود را اعلام نمایند، یا بر اساس بند۴ ،۳ ،۲ و۸ ماده ۱۳ دوره کارورزی آنها قطع گردد برای یکبار از موضوع این بند مستثنی میباشند.


شرایط واحد پذیرنده

ماده 4 کارورزی
تبصره ۱: واحد پذیرنده به ازای هر ۳ نفر شاغل بیمه شده، صرفاً مجاز به پذیرش یک نفر کارورز می باشد
تبصره۲ : چنانچه واحد پذیرنده کمتر از ۳ نفر شاغل بیمه شده داشته باشد، صرفاً مجاز به پذیرش یک نفر کارورز می باشد.
تبصره۳ : واحد پذیرنده ای که دارای پروانه کسب می باشند حداقل باید ۲ سال از تاریخ صدور آن گذشته باشد.
تبصره ۴ : چنانچه واحد پذیرنده پس از گذشت سه ماه از شروع دوره، بدون دلیل موجه و مورد تأیید مجری استانی از ادامه همکاری با کارورز امتناع نماید تا یک سال مجاز به ارائه درخواست پذیرش کارورز دیگری نمی باشد

دانلود فایل دستور العمل طرح کارورزی